HD ger Winefinder rätt mot Systembolaget

Högsta Domstolen (HD) fastställer nu Patent- och marknadsöverdomstolens (PMÖD) dom från 2022. Därmed är det slutgiltigt avgjort att Winefinder ApS kan fortsätta med sin verksamhet i enlighet med Rosengrendomen, svensk alkohollagstiftning och gällande EU-rätt.

Pressmeddelande 7 juli 2023


Högsta Domstolen (HD) fastställer nu Patent- och marknadsöverdomstolens (PMÖD) dom från 2022. Därmed är det slutgiltigt avgjort att Winefinder ApS kan fortsätta med sin verksamhet i enlighet med Rosengrendomen, svensk alkohollagstiftning och gällande EU-rätt.

”Vi är otroligt glada och lättade över att också HD konstaterat att den e-handel med kvalitetsvin som Winefinder ApS bedrivit sedan 2007 överensstämmer med svensk lag och gällande EU-rätt. Utfallet var väntat och vi uppfattar att det rådande rättsläget nu är utrett. Nu kan vi äntligen lägga allt fokus på att fortsätta erbjuda världens bästa viner, från små utvalda producenter som annars sällan får chansen att nå svenska och nordiska konsumenter”, säger Winefinder ApS huvudägare och styrelseordförande Alex Tengvall.

Det var 2019 som Systembolaget valde att stämma Winefinder ApS vid Patent- och marknadsdomstolen (PMD) under förevändningen att Winefinder inte lagligen skulle kunna marknadsföra sin verksamhet och erbjuda leverans av sålda viner till svenska konsumenter genom oberoende transportörer. Enligt Systembolaget var Winefinder ApS verksamhet otillåten enligt gällande alkohollagstiftning i Sverige, något som PMD instämde i.

Winefinder överklagade domen till PMÖD, nästa högre instans, som i juni 2022 entydigt konstaterade att Winefinders verksamhet överensstämmer med gällande lagstiftning både i Sverige och inom EU. En dom som sedan Systembolaget överklagade.

Nu har HD, Sveriges juridiskt högsta instans, prövat ärendet och rätten gör samma bedömning som PMÖD:

I domen skriver HD att:

”Högsta domstolen – som inte hämtar in förhandsavgörande från EU-domstolen – fastställer Patent- och marknadsöverdomstolens domslut. ”

Vidare skriver HD i domskälen:

"Sammantaget ger inte utredningen stöd för någonting annat än att Winefinder ApS ensamt har bedrivit försäljningsverksamheten från Danmark. Högsta domstolens slutsats – grundad på utredningen i detta mål – är alltså att försäljningen av vin med leverans till kunder i Sverige som skett via hemsidan inte strider mot detaljhandelsförbudet i den svenska alkohollagen.
Marknadsföringen är därmed inte otillbörlig av det skälet att försäljningen skulle strida mot detaljhandelsförbudet och Systembolagets talan ska därför avslås. Det har för att avgöra målet inte varit nödvändigt att tolka någon unionsrätt, och förhandsavgörande från EU domstolen behöver därför inte hämtas in (se artikel 267 fördraget om Europeiska unionens funktionssätt)." 

”Det här är en underbar seger för oss och för hela den lagliga distanshandeln i Europa. Vi har hela tiden varit övertygade om att det vi har gjort är enligt alla gällande lagar och förordningar, både inom Sverige och EU. Nu kan vi äntligen få fokusera på att utveckla den ansvarsfulla försäljningen av kvalitetsviner till vinälskande konsumenter. Förhoppningsvis kommer Systembolaget nu att ägna mer tid på att effektivt minska de negativa effekterna av alkoholkonsumtionen genom att exempelvis minska försäljningen av bag-in-box-viner”, säger Alex Tengvall.

Domen får också stora konsekvenser för en hel bransch, eftersom Systembolagets synsätt och talan hade inneburit att så gott som all distansförsäljning av alkohol till kvalitetsmedvetna vinkonsumenter i Sverige hade blivit omöjlig.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Alex Tengvall, styrelseordförande och huvudägare i Winefinder ApS
Telefon: 0703-955483, Mail: alex.tengvall@winefinder.com