Integritetspolicy

Om Winefinder och denna integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver hur Winefinder ApS, org.nr 502065-4231, (”Winefinder” eller ”vi”) samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter. Winefinder är måna om att skydda dina personuppgifter och om vi ber dig om personuppgifter kan du vara säker på att sådan information bara används i enlighet med vad som anges i denna integritetspolicy. Integritetspolicyn förklarar och klargör dina rättigheter i förhållande till Winefinder vad gäller behandlingen av dina personuppgifter och hur du kan utöva dina rättigheter. Det är viktigt att du läser och förstår integritetspolicyn. Om du inte godkänner integritetspolicyn bör du inte köpa våra produkter eller använda våra tjänster. 

Winefinder ApS agerar i egenskap av personuppgiftsansvarig för all Winefinders behandling av dina personuppgifter. Köp av våra produkter sker direkt från Winefinder ApS, som tillsammans med vår transportleverantör ansvarar för transporten i Sverige fram till leverans till dig som kund. Du som kund kan alltid nå oss på de kontaktuppgifter som anges nedan.

Winefinder följer alla tillämpliga lagar och regler som finns för att skydda privatpersoners integritet, inklusive personuppgiftslagen (1998:204) (PUL), lagen om elektronisk kommunikation (2003:389) och sådan annan reglering som implementerar EU:s dataskyddsdirektiv 95/46/EG, EU:s direktiv om integritet och elektronisk kommunikation 2002/58/EG samt EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR) och eventuella ändringar av, tillägg till eller regleringar som ersätter sådana lagar, förordningar, föreskrifter och regler. Vi använder oss av lämpliga och rimliga fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i förhållande till mängd och känslighet av personuppgifter.

Insamling av personuppgifter

I samband med registrering som medlem hos oss, vid köp av våra produkter och tjänster, kontakt med vår kundtjänst eller genom vår webbplats samt om du deltar i kampanjer via t.ex. e-post eller sociala medier kan du komma att ombes att lämna information om dig själv som anses utgöra personuppgifter. Detta kan omfatta: 

Komplettering genom inhämtning av information från och samkörning med andra privata och offentliga register vid t.ex. uppdatering av adressuppgifter kan komma att ske. Vi kan vidare komma att inhämta personuppgifter (personnummer, namn, e-post och adress) från Klarna i samband med köp av våra produkter och tjänster.

Angående insamling av information via cookies hänvisar vi till vår Cookie-policy.

Laglig grund

Om du har beställt en produkt eller tjänst har du ingått ett avtal med Winefinder och vi behandlar därför dina personuppgifter i syfte att administrera din beställning samt för att kunna leverera den produkt eller tjänst du har beställt. Utöver att behandla dina personuppgifter för att fullgöra köpet av produkter eller tjänster kan Winefinder komma att använda dina personuppgifter för andra ändamål och med stöd av andra rättsliga grunder, vilka anges nedan.

Syfte med användning av personuppgifter

Vårt syfte med behandling av personuppgifter är att skapa och administrera ditt medlemskonto, bearbeta och hantera dina beställningar av produkter och tjänster, ge dig tillgång till information och marknadsföring, hantera vår relation med dig som kund samt anpassa, mäta och förbättra våra tjänster, innehåll och annonser. 

Om du inte aktivt tackar nej kan vi komma att kontakta dig, antingen via e-post, post, telefon, sms eller sociala medier, för att informera dig om våra produkter och tjänster samt för att skicka direktreklam, tjänsteuppdateringar och erbjudanden som vi tror att du kan ha glädje av.  

Vi genomför inte någon analys av ditt kundbeteende (profilering) utan ditt uttryckliga samtycke. Vi säljer inte och lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje man för dennes marknadsföringsändamål utan ditt uttryckliga samtycke.

För att uppfylla ändamålen ovan kommer dina personuppgifter att behandlas av oss, men kan också komma att lämnas ut till och behandlas av våra koncernbolag, våra auktoriserade serviceleverantörer och samarbetspartners för behandling på uppdrag av oss. Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut för att uppfylla rättsliga skyldigheter och kan överlämnas till polis och andra relevanta myndigheter när så är tillåtet eller krävs enligt lag.

Lagring av personuppgifter

Winefinder vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas och lagras säkert. Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande rätt och för att uppnå de syften som anges ovan. Dina personuppgifter behandlas av oss under följande tidsperioder.

Överföring av personuppgifter

Information om våra kunder är en viktig del av Winefinders verksamhet och vi säljer inte informationen till någon annan. Vi överför endast information i enlighet med vad som beskrivs i denna integritetspolicy. Vi iakttar alltid största försiktighet vid överföring av dina personuppgifter och dina personuppgifter vidarebefordras aldrig utan att vi har stöd i den här integritetspolicyn och att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas. 

Winefinder kan komma att komplettera dina personuppgifter med ytterligare information genom inhämtning av information från andra privata och offentliga register, exempelvis Statens personadressregister (SPAR), Bisnode Sverige AB och Klarna AB. Genom sådan samkörning kan berikning och uppdatering av dina personuppgifter komma att ske.

Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut för att Winefinder ska kunna uppfylla vissa rättsliga skyldigheter och kan komma att överlämnas till skattemyndigheten och andra relevanta myndigheter i Danmark respektive Sverige när så är tillåtet och krävs enligt lag.

Sådana överföringar som anges ovan kan göras till bolag inom och utom EU och EES (dvs. alla EU:s medlemsstater samt Island, Norge och Lichtenstein). Oaktat om vi överför dina personuppgifter till mottagare inom eller utanför EU och EES vidtar vi alltid alla rimliga åtgärder, i syfte att säkerställa en adekvat skyddsnivå, för överföringen och behandlingen av dina personuppgifter.

Cookies

För information om användningen av cookies på vår webbplats, se vår Cookie-policy.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa används, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss enligt kontaktuppgifterna nedan. Du kan när som helst ändra dina personuppgifter i dina kontoinställningar online, om du har ett konto på någon av våra webbplatser, eller genom att kontakta kundservice enligt nedan. Du har även rätt att begära att personuppgifter om dig rättas om de skulle vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande genom att kontakta kundservice. För att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi komma att kräva att du identifierar dig i anslutning till vår assistans.

I enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning har du även rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas. Du har också rätt att i vissa fall invända mot behandling av dina personuppgifter samt begära att få dina personuppgifter överförda i elektroniskt format.

Du kan ge in klagomål till danska Datatilsynet om du anser att Winefinders behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande rätt.

Återkallelse av samtycke och avslutande av medlemskonto

I de fall vi behandlar dina personuppgifter på grund av att du har lämnat ditt samtycke till det, t.ex. vad gäller behandling genom analys av kundbeteende (profilering), kan du när som helst återkalla lämnat samtycke genom att kontakta kundservice enligt nedan. Sådan återkallelse kan ske helt eller delvis. Om du inte önskar erhålla marknadsföring och reklamerbjudanden från oss kan du kontakta kundservice eller, vid direktreklam via e-post, avsäga dig framtida utskick genom en länk i det aktuella utskicket. Vad gäller det sistnämnda sättet kommer du att ha möjlighet att via länken klicka dig vidare och hantera alla dina prenumerationer på nyhetsbrev från Winefinder.

På din begäran kan vi avsluta ditt medlemskonto och så snart som möjligt radera eller anonymisera dina personuppgifter. Radering av uppgifter kommer att ske i enlighet med tillämplig lag och denna integritetspolicy. Vi kan även komma att stänga eller inaktivera konton som inte används.

Kontakt

Om du vill kontakta oss med anledning av denna integritetspolicy eller vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att göra så på kundtjanst@winefinder.com, +45 787 754 46 eller på nedan adress.

Winefinder ApS
Gentoftegade 54
2820 Gentofte
Danmark.

 

Om du vill kontakta Datatilsynet med anledning av denna integritetspolicy eller vår behandling av dina personuppgifter kan du göra så på dt@datatilsynet.dk, +45 33 19 32 00 eller på nedan adress. 

Datatilsynet
Borgergade 28,5
1300 Köbenhavn K
Danmark

Dela!
Bordeaux 2023 - Klassikerna - 500-1500 kronor

Det har blivit dags för del 2 i våra tips om kritikernas och våra bästa köp i årgången. Efter fynden har det blivit dags för klassikerna. Bordeaux 2023 - Klassikerna - 500-1500 kronor

Magnus Ericsson